disclaimer

Notice: Undefined variable: more_link in /var/www/hypoaccept/www.hypotheekacceptanten.nl/app/wp/wp-content/themes/strappress/page.php on line 69

DISCLAIMER A� CoA�peratie van Hypotheekspecialisten

 

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de websiteA�www.hypotheekacceptanten.nl (hierna: de a�?Websitea�?). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie
De CoA�peratie van Hypotheekspecialisten (CvH), eerder bekend als het Collectief van Hypotheekacceptanten, besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (a�?as is basisa�?).
CvH is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.
Verder is CvH niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.
CvH garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.
CvH is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, fotoa��s, programmatuur, merken, logoa��s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij CvH of haar licentiegevers, met uitzondering van content die door uzelf wordt ontsloten via de Website.
Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van CvH, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet.

Verwijzingen naar websites van derden testosterone no prescription.
De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft CvH geen zeggenschap. CvH accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

Rechtskeuze en a��bevoegdheid
Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen op onderstaand adres:
NEST Werkplekken
Tav CoA�peratie van Hypotheekspecialisten
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen